Ay uzunsa?, qarag?z, z?h?rli kuklam m?nim


 Ay uzunsa?, qarag?z, z?h?rli kuklam m?nim


Uzun ill?rdir ki, sat??da olan bir ?ox oyuncaqlar?n u?aqlar?n s?hh?tin? z?r?rli oldu?u haqq?nda m?tbuatda h?y?can t?bili ?al?nsa da, n? aidiyyat? d?vl?t orqanlar? bir t?dbir g?r?r, n? istehlak??lar onlar? almaqdan ??kinir, n? d? ?z biznes maraqlar? namin? b?t?n n?v t?hl?k?li zir-zibili da??y?b ?lk?y? g?tir?n f?r?ldaqc? kommersantlar ?z ?m?ll?rind?n ?l ??kir.

Ucuz oyuncaq biz? ?ox baha ba?a g?ldi
Bu ara?d?rman?n haz?rlanmas?na s?b?b olan bir hadis?ni burada qeyd ed?r?k yaz?ya ba?lama?? d???nd?k.
Bu s?tirl?rin m??llifinin yax?n qohumlar?ndan olan Arzu adl? bir g?nc xan?m?n u?aqlar?na h?mi?? m?mk?n q?d?r ucuz oyuncaq alma?a ?al??mas? v? he? bir halda m?hsulun t?rkibi, sertifikat? il? maraqlanmamas? ona v? u?aqlar?na baha ba?a g?lib.
Yax??s? budur, ?z dilind?n ver?k:

Metro ke?idl?rind? oyuncaqlar? t?k?rl?r ayaq alt?na, u?aqla ke??nd? yap???r ki, bunu ist?yir?m. Almasan da olmur. Ke??n ay Xalqlar Dostlu?u metrostansiyas?n?n ke?idind?n 2 ucuz oyuncaq alm??d?m biri 1 manatl?q kukla idi, o biri d? 50 q?piklik ma??n. El? s?h?risi g?n? g?rd?m ki, u?aqlar?n d?risi s?pib, q?zar?b. Getdikc? art?rd?, ?l vuranda el? a?lay?rd?lar ki
Apard?m h?kim?, bax?b dedi ki, allergiya s?pgisidir, y?qin oyuncaqdan ke?ib. N? is?, 1 ayd?r ki, m?alic? etdirir?m, n? q?d?r x?rcim ??x?b, amma u?a??n b?d?nind? l?k?l?r qal?b h?l? d?. Yax?? qurtard?q. H?kim deyir ki, b?zi ?in oyuncaqlar?n?n t?rkibind? olan madd?l?r d?ri x?r??ngi yarad?r. ?nd?n sonra, oyuncaq alanda g?r?k fikir ver?m material?na.

Sat?c?n?n fikrinc?, ?slind?, ucuz mal alan uduzur:
Bax, qarda?, biri var 3 manatdan oyuncaq alasan, 3 g?n? xarab ola, birini d? alasan, sonra birini d?, 9 manat x?rcin ??xacaq. Biri d? var ki, 5-6 manata keyfiyy?tlisini al?rsan, ne?? il gedir. G?r?r?m, bu i?d?n ba?? ??xan adama ox?ay?rsan, bir ?z?n f?rql?rin? bax. Almanlar?n yax?? s?z? var, m?n o q?d?r varl? deyil?m ki, ucuz mal al?m.

Eksertl?r: Maya d?y?rind?n ucuz oyuncaqlar ciddi probleml?r yarad?r
Dermatoloq Kamal Bayramovun s?zl?rin? g?r?, ?ind?n ixrac olunan b?zi u?aq oyuncaqlar? m?xt?lif x?st?likl?rin yaranmas?na s?b?b ola bil?r:

X?susil? ?it r?ngli oyuncaqlar?n v? paltarl? g?lincikl?rin t?hl?k?li kimy?vi tullant?lardan haz?rlanmas? ehtimal? ?oxdur. Bu s?b?bd?n valideynl?r ehtiyatl? olmal?, keyfiyy?tsiz oyuncaqlar? k?rp?l?ri ???n almamal?d?rlar.

M?t?x?ssis deyir ki, u?aq b?d?ni h?ssasd?r, onun d?risi kimy?vi materiallara tez reaksiya verir. ?ndi oyuncaqlar?n ?oxu kimya s?nayesinin tullant?lar?ndan hz?rland???na g?r?, tez-tez u?aqlarda d?ri x?st?likl?ri yaran?r. Ona g?r? d? ?al??maq l?az?md?r ki, t?bii materialdan olan oyuncaqlar al?ns?n.

 Ay uzunsa?, qarag?z, z?h?rli kuklam m?nim

Şərhləri

Oxşar Xəbərlər