HZ.M?hmm?d (S.A.V) - danG?z?l S?zl?


HZ.M?hmm?d (S.A.V) - danG?z?l S?zl?

* ?man iki b?rab?r par?ad?r. Yar?s? s?bir, yar?s? ??krd?r.

* Sonradan ?zr ist?m?yi t?l?b ed?n ?eyl?ri etm?kd?n qa??n?n.

* H?s?d, at?? nec? odunu yeyib udarsa, yax??l?qlar? yey?r udar, m?hv ed?r.

* M?zlumun b?d duas?ndan ??kinin. O dua il? Allah aras?nda p?rd? yoxdur.

* Dostluqda da, d??m?n?ilikd? d? h?ddind?n art???na qa?may?n.

* Bir g?n biriyl? dost oldu?unuzda, sabah onun bir d??m?n ola bil?c?yini unutmay?n.

* ?nsanlara a??llar? ?l??s?nd? s?z s?yl?yin.

* ?nsanlar?n ?n xeyirlisi ?xlaq? ?n g?z?l olan?d?r.

* ?nsan dilinin alt?nda gizlidir.

* Ba?qalar?n?n q?surlar?nda b?hs ed?rk?n ?z q?surlar?n? xat?rla. O zaman ba?qalar?n?n q?surlar?n? g?rm?y? haqq?n olmad???n? xat?rlayarsan.

* Q?birimi ziyar?t yerin? ?evirm?yin.

* M?nafiqliyin ?lam?ti ??d?r: Dan??d??? zaman yalan s?yl?y?r, v?d etdiyi zaman s?z?nd? durmaz, ?man?t? x?yan?t ed?r.

* Kim bir qarda??n? bir g?nah s?b?bi il? ay?blasa, o g?nah? etm?dikc? o kims? ?lm?z.

* ?vlad qoxusu c?nn?t qoxusudur.

* Utanmaq g?z?ldir, amma qad?nlarda olsa daha da g?z?l olar.

* Cahill?r i?ind? bir savadl? ?l?l?r i?ind? bir diridir.

* ?sla ?z?n? verdiyin qiym?ti s?n? verm?y?nl? yolda? olma.

* Atalar?n?za yax??l?q edin ki, o?ullar?n?z da siz? yax??l?q etsin.

* Siz ?z?n?z namuslu olun ki, qad?nlar?n?z da namuslu olsunlar.

* B?la insan?n dilin? ba?l?d?r. Bir kims? bir ?eyi "etm?r?m" dedimi, ?eytan h?r i?ini burax?b onu etdir?n? q?d?r m???ul olar.


* Z?ngin ?ox mala sahib olana deyilm?z, z?ngin ?r?yi olana deyilir.

* Bir ata u?a??na g?z?l t?rbiy?d?n daha yax?? miras buraxa bilm?z.

* Cahill?r c?sur olarlar.

* S?n? ?man?t edil?n ?eyi yax?? saxla, birinin x?yan?tin? d??ar oldu?un zaman xo? g?r v? x?yan?t? x?yan?t? cavab verm?.

* ?n b?y?k d??m?nin iki qab?r?a s?m?y?n?n aras?nda olan d??m?ndir.

* ??r?f ?d?b il?dir. Soy il? deyil.

Şərhləri

Oxşar Xəbərlər