STATUSLAR


STATUSLAR

Dar?x?ram Sevgili.. S?n`i dil?yir q?lbim..Doda??m yaln?z S?n dey? dinir .. S?n dey? ya?ay?r bu can..

?ndi S?n`i unudummu m?n? Oysa bir d?ft?r tutmu?dum.. Saf duy?ular?m? s?rirdim a? s?yf?l?r?...H?r k?lm?m S?n`l? ba?lay?b S?n`l? bitsin dey?...?ndi m?n nec? bacar?m..

Nec? ?evirim s?yf?mi? ..S?n`siz nec? davam edim c?ml?l?rim??

S?n`i dil?yir?m Sevgili..Dinmir h?sr?tim..G?zl?rim dolu..Q?lbim yas qurub..S?n`i dil?yir?m `Sevgili`..
Qaytara bilmir?m S?n`i geri..

Arzular?m?n ?ata bilm?y?c?yi m?kandasan..M?l?kl?rin yan?ndasan..S?n`? ?ata bilmir?m `Sevgili`.. M?ni t?k qoydun Sevgili .Olmur Sevgili..Unudulmur g?l???n...Unudulmur s?zl?rin..N?f?sin g?lmir dey? m?nd? n?f?s alma??ma ?syan edir?m `Sevgili`.. S?n`in almad???n hava m?n? haramd? `Sevgili` ..

G?r n? haldayam.. T?k?nmi??m S?n`siz..M?l?yin qanads?z qal?b..G?l?n l???ksiz qal?b `Sevgili`..Tamamlanm?ram.. N? edim Sevgili?..T?b?s?m?m solub `Sevgili`..S?n deyib g?l? bilmir?m art?q..Yas dolu cizgil?rim..Bu ruhu da??ya bilmir cismim art?q..

H?r s?h?rimd? ?skiks?n `Sevgili`.. S?n`siz sabahlar? neyl?yim m?n?

S?n olmayan G?n??i neyl?yim m?n? ...S?n deyir?m Sevgili..Dinmir yaram...Ba?lanm?r e?q d?ft?rim..S?sind?n ba?qa s?s g?lmir `Sevgili`... Q?lbimi isitmir he? bir sevda..S?n`? h?sr?t qalm??am Sevgili..


G?rm?rl?r S?n`? m?htac halda a?lama??m?..B?zil?ri b?y?nir..S?n`? h?sr etdiyim yaz?lar?..B?zil?ri g?l?rl?r `Sevgili`..G?l?rl?r m?n?..Sevdama g?l?rl?r..

`Sevda dey? bir?ey yoxdu!!` deyirl?r..Yaland? `Sevgili`..Qocaman bir yalan..

B?s m?n?.. H?qiq?t deyilmiy?m?.. Bilmir?m Sevgili..Bilmir?m.. Bildiyim t?k ?ey var..O da S?n`i ?ooox Sevir?mm..

"N? q?rib?dir... ?nsan?n h?yat?
sualla ba?lay?b, sualla bitir:
Ad?n? n? qoydunuz...? M?rhumu
nec? bil?rdiniz?.. "

"H?yat q?sa deym?z q?za" dey?n qaqa?, q?z?na g?r? t?rm?d? yatanlar?n ki h?yat deyil ? Ya bac?s?na g?re davaya gir?nl?rin a?l? yoxdu ? Ya da el? s?n! Bu bo? s?hb?ti ed?n oglan! S?n q?zla evl?nmiy?c?ks?n? Q?zla heyat?n? birl??dirm?y?c?ks?n? Cavansan dey? bo?-bo? dan??mal?san?! Cavab?m odur ki , h?yat q?sa bex? et sevdiyin qiza!!!

H?yat?m a??q kitab kimidi. Amma bu kitab? oxuma?? h?r k?s? icaz? vermir?m

Ba?qas?n?n h?yat? - Ba?qas?n?n p?nc?r?si kimidir ... P?nc?r?nin qar??s?nda ?i??kl?r olsa bel?, i??risi bir c?nn?t oldu?unu g?st?rmir ...

??r?yi zibild?n g?t?r?b yey?nl?r? pis baxan camaat, pul ???n soyunanlara ?l ?al?r...

Q?z var ki , yayda hicab tax?b istiy? d?z?r ALLAH ???n , q?z var ki , q??da mini yubka geyinib soyu?a d?z?r ki?il?r ???n.....

K?d?rl?nm?! Bir ?ey olmursa ya daha yax??s? olaca?? ???n ya da h?qiq?t?n d? olmamas? laz?m oldu?u ???n olmur...

?g?r Sizin Ayaqlar?n?z Namaza t?r?f ged? bilmirs?,
O zaman siz nec? g?zl?y? bil?rsiniz ki o ayaqlar sizi C?nn?t? aparacaq :/

Sevgi b?z?n yeni ??xan bir filmin fragman? kimidir. G?r? bil?c?yi b?t?n g?z?llikl?r yaln?z t?qdimatda verilir


"Q?lbini q?rmaq ist?mir?m" dey? bir s?z var...Deyildiyi an q?lbi q?ran...

?g?r bir q?z s?n? g?v?nib sonuna q?d?r s?nin yan?nda olma?a raz?d?sa,s?nd? bir z?hm?t onu yar? yolda qoyma...

'M?nim kimi biri bir daha qar??na ??xmaz' dedi . . .
M?nd? '?n?Allah' dedim.. -

Arxamca bir k?lm? "unutsun" demis?n...Al sene 2 k?lm?"s?n kims?n..?!"

S?nl? olmur dedin....
?min ol s?nsiz olmurda dey?c?ks?n!!! Amma onda ?ox gec olacaq..

?g?r bu h?yatda m?tl?q qiym?t bilm?k laz?md?rsa, yaln?z ?z qiym?tini bil.
Bo? ver! Onsuz da h?r yuxu g?n??l? sona yetir...

Coca-colan?n i?ind? b?c?k, spirt, boya, si?an z?h?ri oldu?unu bilir?m. Miqdar?n? da bils?m ?z?m evd? d?z?ld?c?m :)

Hovuzun k?nar?nda party verm?k ist?yir?m. Party-y? g?lm?k ist?y?nl?r y??l??un hovuzu olan ev al?n ki, m?n d? Party-ni d?z qo? ed? bilim :)

Deyirl?r ki, g?z?l? baxmaq savabd?r, m?n d? baya?dan g?zg?y? bax?b savab i? g?r?r?m :)

Sevgi "qulaq p???lt?s? oyununa" b?nz?yir.. S?n onun qula??na "s?ni sevir?m" dey?rs?n, o ba?qas?n?n..:/

H?yat m?n? qutularla 'xo?b?xtlik' borcludu.

?nsanl?q ir?lil?yib.Art?q uzaqdad?r,g?r?nm?r...

Kas?b?n o?lu c?bh?d? V?T?N ke?iyind? .!!
Varl?n?n, Nazirin o?lu bodrumda q?z
ke?iyind? .!! Allah butun esgerlerimizi qorusun..!!!!
Amin....!!!

STATUSLAR

Şərhləri

Oxşar Xəbərlər