?ki r?fiq? var idi. M?l?k v? P?ri


?ki r?fiq? var idi. M?l?k v? P?ri


N? olub, niy? bel? fikirlis?n?

M?l?k:
Bir sual m?ni ?ox d???nd?r?r.
G?r?s?n h?yat n?dir? v? ya n?dir h?yat?

-P?ri:
H?yat.. G?z?l ya?ay??, imkan, sa?laml?q, d?bd?b?, yeyib-i?m?k, sevib-sevilm?k, daim diqq?t m?rk?zind? olmaq, h?r k?sin qibt? ed?c?yi h?yat t?rzidir m?nc?.

- M?l?k :
Ax? h?yat bu q?d?r b?sit ola bilm?z.

- P?ri :
Aaa? B?sit niy? olureee? Sayd?qlar?m s?nc? b?sitdirmi?
S?nin b?sit adland?rd???n ?eyl?r? g?r? insanlar bir-birl?rini ?ld?r?rl?r. G?z?l ya?ay?? olmayanda ail?l?r da??l?r. Diqq?t m?rk?zind? olmaq ???n geyiml?rini d?yi?ir, ?yir-b?z?r, q?sald?r, c?rb?c?r ??killr? sal?rlar. Sevgil?ri u?ursuz olanda h?r ?ey? k?s?rl?r. B?z?n he? ?zl?ri d? bilm?d?n ?r?kl?rind? Allaha ?syan edirl?r.
H?r k?s bunlara sahib olmaq ist?yirs? dem?k el? h?yat?n m?nas? bunlard?r.

- M?l?k :
Xeyr! ?sl m?na nec? bu ola bil?r ki, bunlara al?ald?c? yollarla nail olurlar?!

- P?ri :
G?rd??n? ?z?n d? q?bul etdin al?ald?c?.
?g?r h?yat?n m?nas? bunlar olmasayd? insanlar bunlara nail olmaq ???n al?almazd?lar.

Bu d?nya h?yat? oyun-oyuncaqdan, ?yl?nc?d?n ba?qa bir ?ey deyildir. Axir?t yurdu is?, ??bh?siz ki, ?b?di h?yatd?r. Ka? bil?ydil?r! (?g?r bils?ydil?r, axir?ti d?nyaya d?yi?m?zdil?r). ?nk?but,64.

- M?l?k :
Biz nec? var olmu?uq v? n? ???n var olmu?uq?
Bunu d?rind?n d???n?n zaman o sayd?qlar?n g?z?md? ki?ilir.
Onda m?n daha ?ox hiss edir?m ki, m?v?qq?ti olan, davaml? olaraq yenil?nm?y? ehtiyac duyan, hans?sa yolla ?ld? edilm?si m?mk?n olan v? ?ld? edildikd?n sonra da getdikc? d?y?rsizl???n bir ?ey he? vaxt h?qiqi xo?b?xtlik ola bilm?z.

?ki r?fiq? var idi. M?l?k v? P?ri

Şərhləri

Oxşar Xəbərlər